Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Окръжен съд - гр. Кюстендил
Отчетни доклади
Контакти и банкова информация
Структура
Съдии
Служби/Съдебна администрация
Съдебни зали
Съдебен район
График на съдебните заседания
Постановени съдебни актове
Влезли в законна сила актове
Решения на КОС по дела с особен обществен интерес
Съобщения на КОС по дела с особен обществен интерес
Правила за етично поведение
Проекти
Съд-модел
Предложения и оплаквания
Обяви за свободни работни места
Вещи лица
Съдебни заседатели
Бланки и формуляри
За стажант-юристите
Профил на купувача
Районен съд - гр.Кюстендил
Районен съд - гр.Дупница
Често задавани въпроси
Съобщения
Декларации на магистратите по ЗПИЛЗВДД
Декларации на съдебните служители по чл.12 от ЗПУКИ
Вътрешни правила
Закон за държавните такси, Тарифа 1 и освобождаване от ДТ
Договор с обслужваща банка
Ден на отворените врати
гр. Кюстендил
 
 374874 
 Начална страница  
 През 2008 г. КЮСТЕНДИЛСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД чества 130 години от създаването си

ПОВЕЧЕ ЗА ЮБИЛЕЯ ...

Окръжният съд в Кюстендил е създаден през март 1878 г., непосредствено след приключване на Руско-турската освободителна война, с район на действие Кюстендилска, Дупнишка, Радомирска и Босилеградска околия.

До 1928 г. Кюстендилският съд се помещава на различни места. През 1928 г. започва преустройството на сградата на Педагогическото училище за съдебна палата, открита тържествено на 28 юни 1931 г. – тя е първата съдебна палата в България.

Новата сграда на съда е открита на 2 декемри 1980 г. в нея се помещават Районният, Окръжният съд и Окръжната прокуратура.

Наред с доказаните традиции и днес Кюстендилският окръжен съд работи за овладяване на европейските правни норми и за достигане на европейско равнище при правораздаването си.

Информацията в тази уеб-страница се обновявана непрекъснато, което е част от желанието ни да бъдем полезни и максимално прозрачни в работата си. Така се надяваме да повишим доверието на обществото в съдебната система като цяло и в частност в  работата на Кюстендилски окръжен съд. 
НОВИНИ И СЪОБЩЕНИЯ:

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ 

От 05.01.2015 г. Окръжен съд-Кюстендил е с нови банкови сметки. виж повече>>

СЪОБЩЕНИЕ от 23.04.2015 г. 

Публикуван е протоколът от проведено публично теглене на жребий между класираните на първо място участници в Процедура по ЗОП - Избор на оператор за отпечатване на ваучери за храна. виж повече>>

СЪОБЩЕНИЕ от 21.04.2015 г. 

Публикувани са окончателните резултати от проведения конкурс за назначаване на длъжността "съдебен помощник" - 1 щатна бройка. виж повече>>

 СЪОБЩЕНИЕ от 21.04.2015 г. 

Окръжен съд-Кюстендил обявява конкурс за назначаване на длъжността "съдебен деловодител" - 1 щатна бройка. виж повече>>

СЪОБЩЕНИЕ от 15.04.2015 г. 

Публикуван е протокол и уведомления до участниците в Процедура по ЗОП - Избор на оператор за отпечатване на ваучери за храна. виж повече>>

СЪОБЩЕНИЕ от 08.04.2015 г. 

Публикувани са резултатите от проведения писмен изпит за съдебен помощник в КОС.
виж повече>>

 СЪОБЩЕНИЕ от 03.04.2015 г. 

Публикувани са казусите от проведения изпит за съдебен помощник в КОС.виж повече>>

СЪОБЩЕНИЕ от 02.04.2015 г. 

 

Окръжен съд - Кюстендил открива процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот състоящ се от 8 кв.м за банков офис - на партерния етаж в Съдебната палата на ул. ”Гороцветна„ № 31 в гр.Кюстендил на 14.05.2015г. от 11.00 часа в канцеларията на административния секретар на КОС виж повече>>

 

СЪОБЩЕНИЕ 

26 февруари 2015 година „ ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” в ОКРЪЖЕН СЪД – КЮСТЕНДИЛ

  В Окръжен съд - Кюстендил се проведе вече традиционния  „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ".  В Деня на отворените врати бяха поканени  граждани и журналисти да посетят Съдебната палата и да се запознаят с  възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги и информация, с организацията на работа на съдиите и съдебните служители. На разположение на всички посетители бяха предоставени информационни материали и брошури.
Беше осигурен достъп до деловодствата на съда – фирмено, наказателно и гражданско, служба „Архив” и съдебните зали № 3 и 4.
 По желание можеше да се присъства на провежданите за деня съдебни процеси в присъствието на представители на Окръжна прокуратура - Кюстендил, адвокати и съдебни заседатели. 
 Ученици от ЕГ "Д-р Петър Берон"посетиха съдебната палата и се се включиха в симулиран процес. Те облякоха тоги и с голям ентусиазъм влязоха в ролите си на съдии, прокур, защитници и т.н.


СЪОБЩЕНИЕ от 27.02.2015г.


Протокол от заседание на комисията за допускане на кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжност "съдебен помощник" - 1 щатна бройка 

Окръжен съд град Кюстендил обявява конкурс за заемане на длъжност "съдебен помощник" - 1 щатна бройка . Повече информация можете да намерите и в "Обяви за свободни работни места".

 

СЪОБЩЕНИЕ от 29.01.2015г.

 На 28.01.2014 г. в сградата на Окръжен съд-град Кюстендил беше проведен симулиран процес с участието на ученици от 10-тите класове на Езикова гимназия "Д-р Петър Берон" - гр. Кюстендил. виж повече>>

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ от 03.11.2014 г.

На 29.10.2014 г. съдия Йоланда Цекова от Окръжен съд гр.Кюстендил, изнесе лекция пред учениците от 10-тите класове на ЕГ "Д-р Петър Берон" по Пилотна образователна програма "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.", която се организира от Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката. виж повече>>>

   

СЪОБЩЕНИЕ

 
Окръжен съд-Кюстендил проведе традиционния  ден на отворените врати на 18.03.2014 г. Повече информация можете да прочетете в "Съобщения" /в лявата част на менюто/ или от тук. 
 


 

 

СЪОБЩЕНИЕ от 02.01.2014 г.

 
От 01.01.2014 г. всички разпределени дела в Окръжен съд-Кюстендил със софтуера за случайно разпределение на дела LawChoice, са достъпни  на сървъра на ВСС на адрес: https://random.justice.bg/rnd/rnd.php
 

НОВИНА

 

Централният сайт за публикуване на съдебните актове в интернет е достъпен на адрес: http://legalacts.justice.bg. В него може да направите справка за публикуваните съдебни актове.


НОВИНА

 

Окръжен съд - Кюстендил стартира нова услуга: Изпращане на съобщения и призовки, чрез електронен пощенски адрес по реда на чл.42, ал.4 и сл. от ГПК. Повече информация може да намерите във "Вътрешни правила" /в лявата част на менюто/.

Национален институт на правосъдието

 

 

 Прокуратура 
Прокуратура
Съдебно изпълнение 
Служба "Съдебно изпълнение"
Обявления за публична продан на съдебните изпълнители 
Обявления за продан на съдебните изпълнители съгласно изискванията на чл.487, ал.2 от ГПК
Адвокатска колегия 
Адвокати
Кюстендилски съдебен район
Нотариуси 
Списък с нотариуси от lex.bg
Как да получим правна помощ? 
Кратка информация за реда и условията за получаване на правна помощ в България
Пътеводител 
За граждани
Пътеводител в съдебните процедури.
Анкета 
Допитване до граждани и адвокати
Връзки 

Полезни адреси на държавни и неправителствени организации
Указания за потребителите 
Указания за потребителите, относно начина за достъп до публикуваните съдебни актове
Кюстендил 2500, ул."Гороцветна" № 31  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР