Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Окръжен съд - гр. Кюстендил
Отчетни доклади
Контакти и банкова информация
Структура
Съдии
Служби/Съдебна администрация
Съдебни зали
Съдебен район
График на съдебните заседания
Постановени съдебни актове
Влезли в законна сила актове
Решения на КОС по дела с особен обществен интерес
Съобщения на КОС по дела с особен обществен интерес
Правила за етично поведение
Проекти
Съд-модел
Предложения и оплаквания
Обяви за свободни работни места
Вещи лица
Съдебни заседатели
Бланки и формуляри
За стажант-юристите
Профил на купувача
Районен съд - гр.Кюстендил
Районен съд - гр.Дупница
Често задавани въпроси
Съобщения
Декларации на магистратите по ЗПИЛЗВДД
Декларации на съдебните служители по чл.12 от ЗПУКИ
Вътрешни правила
Закон за държавните такси, Тарифа 1 и освобождаване от ДТ
Договор с обслужваща банка
Ден на отворените врати
гр. Кюстендил
 
 447396 
 Начална страница  
 През 2008 г. КЮСТЕНДИЛСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД чества 130 години от създаването си

ПОВЕЧЕ ЗА ЮБИЛЕЯ ...

Окръжният съд в Кюстендил е създаден през март 1878 г., непосредствено след приключване на Руско-турската освободителна война, с район на действие Кюстендилска, Дупнишка, Радомирска и Босилеградска околия.

До 1928 г. Кюстендилският съд се помещава на различни места. През 1928 г. започва преустройството на сградата на Педагогическото училище за съдебна палата, открита тържествено на 28 юни 1931 г. – тя е първата съдебна палата в България.

Новата сграда на съда е открита на 2 декемри 1980 г. в нея се помещават Районният, Окръжният съд и Окръжната прокуратура.

Наред с доказаните традиции и днес Кюстендилският окръжен съд работи за овладяване на европейските правни норми и за достигане на европейско равнище при правораздаването си.

Информацията в тази уеб-страница се обновявана непрекъснато, което е част от желанието ни да бъдем полезни и максимално прозрачни в работата си. Така се надяваме да повишим доверието на обществото в съдебната система като цяло и в частност в  работата на Кюстендилски окръжен съд. 
НОВИНИ И СЪОБЩЕНИЯ:

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ 

От 15.07.2015 г. подаването на заявленията за удостоверения за актуално състояние и удостоверения за несъстоятелност, както и получаването на готовите документи, ще се извършва на гише "Регистратура", намиращо се при централния вход на партерния етаж на съдебната палата. Бланки за заявленията можете да получите от гише "Регистратура" или да си ги изтеглите от тук>>

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ 

От 05.01.2015 г. Окръжен съд-Кюстендил е с нови банкови сметки. виж повече>>

 

 СЪОБЩЕНИЕ от 30.11.2015 г. 

На 27.11.2015 г. в сградата на съдебната палата в Кюстендил се проведе среща-разговор на съдии и прокурори от Кюстендилски съдебен район с членовете на ВСС - Юлия Ковачева и Камен Иванов. На срещата членовете на ВСС и магистратите дискутираха предложенията за реорганизация на съдебната карта и обсъдиха въпроси, касаещи предстоящите промени.

СЪОБЩЕНИЕ от 14.05.2015 г. 

Публикуваме за сведение вътрешните правила на ВКС за проверка на постъпващите граждански и търговски дела, по които работят съдебните помощници и председателите на отделения в Гражданска и Търговска колекия./ получени в КОС с писмо изх. 192/07.05.2015 г./ виж повече >>

 

СЪОБЩЕНИЕ от 01.10.2015 г.

 
От 01.10.2015 г. всички разпределени дела в Окръжен съд-Кюстендил със софтуера за случайно разпределение на дела, са достъпни  на сървъра на ВСС на адрес: http://www.vss.justice.bg/page/view/3170
 
НОВИНА

 

Централният сайт за публикуване на съдебните актове в интернет е достъпен на адрес: http://legalacts.justice.bg. В него може да направите справка за публикуваните съдебни актове.


НОВИНА

 

Окръжен съд - Кюстендил стартира нова услуга: Изпращане на съобщения и призовки, чрез електронен пощенски адрес по реда на чл.42, ал.4 и сл. от ГПК. Повече информация може да намерите във "Вътрешни правила" /в лявата част на менюто/.

Национален институт на правосъдието

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Прокуратура 
Прокуратура
Съдебно изпълнение 
Служба "Съдебно изпълнение"
Обявления за публична продан на съдебните изпълнители 
Обявления за продан на съдебните изпълнители съгласно изискванията на чл.487, ал.2 от ГПК
Адвокатска колегия 
Адвокати
Кюстендилски съдебен район
Нотариуси 
Списък с нотариуси от lex.bg
Как да получим правна помощ? 
Кратка информация за реда и условията за получаване на правна помощ в България
Пътеводител 
За граждани
Пътеводител в съдебните процедури.
Анкета 
Допитване до граждани и адвокати
Връзки 

Полезни адреси на държавни и неправителствени организации
Указания за потребителите 
Указания за потребителите, относно начина за достъп до публикуваните съдебни актове
Кюстендил 2500, ул."Гороцветна" № 31  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР